Vi tror på att använda förebyggande arbete som grund för att öka er organisations beredskap att hantera olika situationer

Hur då?

Med det förebyggande arbetet som grund hjälper vi er att minimera sannolikheten för att oönskade situationer ska uppstå och genom förberedelse rustar vi er för att minimera situationens skadeverkan.

Genom systematiskt arbetsmiljöarbete, där risker inventeras och hanteras, utbildar vi personal och ledning mot en säkrare arbetsplats. VI hjälper er att skapa en säkerhetskultur med målet att alla ska vara delaktiga i att skapa en säkrare arbetsplats.

Varför?

Vi samlar erfarenhet från Polisen, skolan och Kriminalvården. En bred bas att stå på när vi skapar utbildningar för dig.

TIllsammans med Säkerhetsutbildningar i Sverige AB erbjuder vi även utbildningar i bland annat brandskydd, första hjälpen och HLR.

Hur det började

Två världar möttes, skolan och polisen. Tillsammans såg vi ett behov av att stärka skolan för att hantera ett förändrat arbetsklimat.

Det började med att vi tog fram en utbildning för att stärka läraren i sin roll och skapa struktur kring säkerhetsarbetet i skolan. Med fokus på förebyggande arbete och pågående dödligt våld utvecklade vi en utbildning för att skapa en trygg skola. Vi såg även ett behov hos förskolan att ta ett aktivt grepp om sitt resonemang kring säkerhet och utvecklade en utbildning för att skapa en trygg förskola. Nu erbjuder vi utbildningar inom säkerhetsområdet för alla målgrupper, alltid med systematiskt arbetsmiljöarbete i fokus.